• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

В Безуглівському НВК "ЗНЗ-ДНЗ" І-ІІІ ст. працює методична рада та чотири шкільні методоб'єднання: методичне об'єднання учителів початкових класів (керівник Клименко Віра Михайлівна.), методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Штипа Павлина Михайлівна), методичне об'єднання учителів природничо-математичного циклу (керівник Пономаренко Наталія Григорівна.) та методичне об'єднання класних керівників (керівник Осташко Любов Вікторівна).

Склад методичної ради:

- Андрусенко Ганна Василівна

- Осташко Любов Вікторівна

- Наконечна Тетяна Григорівна

- Пономаренко Наталія Григорівна

- Зоценко Наталія Миколаївна

-Клименко Віра Михайлівна

- Красуля Людмила Григорівна

- Лабузько Світлана Миколаївна


Організаційні форми науково-методичної роботи

Традиційні: індивідуальні, колективні (постійні, періодичні).

Нетрадиційні (інноваційні): творча педагогічна майстерня, творча група (модернізація управління освітнім процесом, модернізація навчального процесу, модернізація виховного процесу, інформаційної підтримки, соціально-психологічної підтримки, медико-психологічної підтримки)

Внутрішньошкільна методична робота

з педагогічними кадрами спрямована на:

- формування професійної компетентності,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку вчителів до пошукової діяльності,

- залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно - орієнтованих технологій в навчально - виховний процес.

Основні завдання:

- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і

технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів

навчального закладу;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем;

- залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Основні форми методичної роботи

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково - методичної роботи у навчальному закладі при плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

- практична спрямованість;

- науковість;

- конкретність;

- систематичність та системність;

- оперативність;

- оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Планування науково - методичної роботи будується на основі діагностики (1 раз на рік); аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково - методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково - методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;

- стажування / наставництво;

- самоосвіта;

- конкурс „Учитель року", „Класний керівник року";

- атестація;

- індивідуальні консультації, співбесіди;

- творчі звіти;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників;

- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі;

- висвітлення в засобах масової інформації;

- фестиваль педагогічних ідей та інновацій.

Групові форми роботи:

- методичні об'єднання;

- творчі групи;

- семінари - практикуми;

- „Школа вищої педагогічної майстерності";

- „Школа молодого вчителя";

- тренінги;

- випуски методичних бюлетенів;

- лабораторія інноваційних технологій: експериментальна робота щодо запровадження нових навчальних програм; застосування в навчально - виховній роботі інноваційних технологій та методик;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників;

- висвітлення в засобах масової інформації.

Масові форми роботи:

- педради;

- інструктивно - методичні наради;

- методичні виставки;

- предметні тижні;

- науково - практичні конференції;

- педагогічні читання;

- педагогічні зустрічі;

- дні відкритих дверей;

- „круглий стіл";

- огляд методичної літератури.

Структура науково - методичної діяльності

Методичні об'єднання:

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Учитель школи „Мрія"- це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методоб'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою успішної, творчої праці.

Методичні об'єднання ми розглядаємо як головну форму науково - методичної роботи школи. Керує роботою методичного об'єднання голова, якого обрано членами методичного на два роки. Діяльність спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;

- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Робота методичних об'єднань передбачає:

- діагностику утруднень вчителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);

- вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;

- створення банку даних інноваційних технологій;

- здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів;

- участь в атестації педагогічних працівників.

Відбувається робота в двох напрямах:

1. теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій;обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методоб'єдання відбувається через усі вище зазначені форми, провідними з яких вважаємо:

1. Робота методоб'єднань з питань теорії та методики навчальних предметів.

2. Виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду.

3. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів.

4. Керівництво творчою роботою учнів.

5. Робота наставників з молодими вчителями.

6. Робота творчих груп.

7. Взаємовідвідування уроків.

8. Вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок.

9. Проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях МО.

10. Захист проекту уроку, позакласного заходу.

11. Участь в методичних виставках.

12. Рефлексія своєї діяльності.

13. Орієнтування педагогів на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів учбового процесу.

14. Методичні оперативки.

15. Проведення методичних тижнів.

16. Обмін досвідом.

17. Курсова підготовка та атестація.

18. Проведення творчих уроків - одна з нових форм творчого виявлення вчителя.

Вся робота методоб'єднань пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.

Засідання методоб'єднання вчителів проходять 4 рази на рік. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, який відповідає сучасним вимогам. Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методоб'єднання є:

- відомості про вчителів методоб'єднання;

- протоколи засідань у стислому вигляді;

- виступи вчителів на засіданнях методоб'єднань, короткі рецензії на відкриті уроки.

Аналізуючи питання, які виносились на засідання методоб'єднання, серед інших ми виділили провідні:

- особливість вчителя і психологічний контакт з школярами;

- майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;

- дидактичні матеріали;

- творча лабораторія вчителів;

- комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;

- оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;

- нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів;

- досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;

- аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;

- досвід творчої діяльності вчителя;

- реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;

- творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;

- виховання вольових якостей характеру в учнів;

- роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів;

- відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя;

- різноманітність форм та прийомів роботи з текстом художнього твору - важливий засіб підвищення ефективності уроку читання;

- система роботи вчителя з формування мовленнєвих умінь на уроках читання і позакласного читання як засіб виховання творчої активної особистості;

- розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики;

- розвиток пізнавальної активності на уроках;

- активізація розумової діяльності учнів;

- розвиток творчого мислення учнів;

- активізація творчої пізнавальної діяльності;

- орфографічна підготовка до написання навчальних переказів і творів;

- види письмових робіт творчого характеру;

- шляхи і засоби активізації словника;

- система перевірок письмових робіт. Оцінка знань, умінь і навичок

- планування та організація повторення;

- компетентність учителя у вивченні психологічних особливостей учнів та вміння діагностувати їх творчість;

- стимулювання дитячої творчості;

- взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;

- організація творчих справ у класі;

- особливості підготовки дітей до навчання у школі другого ступеня.

Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності методичних об'єднань.

Динамічні творчі групи

У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках Засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних груп - шкіл „Школа вищої педагогічної майстерності", „Школа молодого вчителя (ШВПМ, ШМВ). Робота з кожною групою по рішенню окремих питань організовується диференційовано.

До ШВПМ включено вчителів, які бажають і вміють працювати творчо. Зміст роботи цієї групи - інформація про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Членами цієї творчої групи є вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями. Вони є або керівниками методичних об'єднань, або школи становлення молодого вчителя, працюють за індивідуальними проектами та над створенням авторських програм та посібників.

Школа вищої педагогічної майстерності (ШВПМ)

Зміст роботи - інформованість про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег, ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз;

- діагностика;

- самоосвіта;

- випуски методичних бюлетенів;

- наставництво;

- курси підвищення професійної майстерності;

- співбесіди з питань запровадження нових навчальних технологій;

- декади педагогічної майстерності;

- конкурси „Учитель року", „Класний керівник року";

- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі;

- фестиваль педагогічних ідей та інновацій;

- розробка авторських програм, друкування матеріалів у педагогічній пресі.

- видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників.

Школа молодого вчителя (ШМВ)

Важлива роль у системі методичної роботи відводиться вчителям - початківцям. Вони найбільш потребують методичної допомоги. Планування та організація методичної допомоги на діагностичній основі є одним з резервів підвищення її результативності. Такий підхід забезпечує знання проблеми кожного вчителя, встановлює загальну картину щодо труднощів у професійній діяльності. У підсумку це дозволяє визначити, якої методичної допомоги найбільше потребують учителі.

Мета роботи: створювати умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально - виховного процесу; здійснювати керівництво діяльності педагогічних працівників; створювати умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.

Задачі: 1.формувати й виховувати у молодих вчителів потребу у неперервності освіти, сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності;

2. реалізовувати знання, отримані в процесі самоосвіти;

3. допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи й передові технології в освітній процес.

Форми роботи:

- діагностика;

- стажування;

- консультації та співбесіди;

- участь у роботі МО;

- самоосвіта;

- творчі звіти;

- засідання ШСМВ;

- декади педагогічної майстерності молодих вчителів;

- участь у колективних формах роботи: психолого - педагогічних семінарах, семінарах - практикумах, тренінгах, педагогічних читаннях, круглих столах.

Кiлькiсть переглядiв: 1868

Коментарi